" بیانیه ارزشهای سازمانی "

 

 

 

با علم به اینکه ارزش های یک سازمان عبارت است از اعتبارات بنیادی و حقایقی که سازمان آنها را گرامی می شمارد و یا نسبت به آنها حساس است با تکیه بر اصولی که از نظر فردی و اجتماعی در ذات ماموریت های سازمانی شرکت نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران می باشد موارد ذیل را بعنوان محورهای اساسی بیانیه ارزشهای سازمانی تعیین نموده است :

 

 

 

  1. مسئولیت پذیری و پایبندی به تعهدات
  2. شایسته سالاری و توجه به افراد متخصص و کارآمد
  3. نظم و قانون مداری
  4. مشارکت جویی وتوسعه فرهنگ کار تیمی
  5. مشتری گرایی و جلب رضایت ارباب رجوع
  6. صداقت و درستی در انجام کارها و دوری از هرگونه فساد

 دسته بندی ها

لینک های مفید